ủy ban nhân dân thành phố hà nội
hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tp hà nội
hanoi small and medium enterprises association
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ với tôi qua
Hỗ trợ 1
  • Email
  • Vị trí
Liên hệ với tôi qua
Phan Mai Anh
  • Email
  • Vị trí

QUY CHẾ KHEN THƯỞNG DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Cập nhật: 17/10/2019
Lượt xem: 376
Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội xin gửi tới Quý Doanh nghiệp toàn văn Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ngày 07/10/2019 về việc ban hành Quy chế khen thưởng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội (xem file đính kèm). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17/10/2019 và thay thế Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 26/01/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quy chế này quy định đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy định, hồ sơ khen thưởng doanh nghiệp; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp; trách nhiệm của các cơ quan quản lý, đơn vị có liên quan đối với công tác khen thưởng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các nội dung về thi đua, khen thưởng khác không quy định trong Quy chế này được thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản pháp luật hiện hành.
Một số nội dung cần lưu ý như sau:

I. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được quy định trong Quy chế
- Khen thưởng thành tích toàn diện: là khen thưởng thành tích của doanh nghiệp theo 10 khối, ngành kinh doanh, gồm: hoạt động công nghiệp; hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; hoạt động thương mại; hoạt động hành chính, dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ lưu trú và ăn uống; hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; hoạt động vận tải, kho bãi; hoạt động thông tin và truyền thông; hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ; hoạt động dịch vụ khác.

- Khen thưởng thành tích theo lĩnh vực: là khen thưởng thành tích của doanh nghiệp theo 6 lĩnh vực, gồm: nộp ngân sách; đóng góp an sinh xã hội; xuất khẩu; khoa học công nghệ; bảo vệ môi trường; sử dụng lao động.

- Giải thưởng “Cúp Thăng Long” là giải thưởng của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhằm ghi nhận, tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Giải thưởng được xét tặng vào các năm chẵn, năm tròn dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (ngày 13/10). Doanh nghiệp đạt giải sẽ được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng chứng nhận và Cúp Thăng Long.

II. Nguyên tắc xét khen thưởng
Nguyên tắc xét khen thưởng được thực hiện theo quy định Điều 6 Luật Thi đua, Khen thưởng; Điều 3 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ (sau đây viết tắt là Nghị định số 91/2017/NĐ-CP) và theo nguyên tắc sau:

1. Doanh nghiệp đề nghị khen thưởng phải có thời gian hoạt động liên tục từ 02 năm trở lên tính đến thời điểm xét khen thưởng; đối với doanh nghiệp đề nghị xét tặng Giải thưởng “Cúp Thăng Long” phải có thời gian hoạt động liên tục từ 03 năm trở lên tính đến thời điểm xét khen thưởng.

2. Khen thưởng phải đảm bảo cơ cấu phù hợp theo các khối, ngành kinh doanh; khuyến khích khen thưởng doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực: Nộp ngân sách; đóng góp an sinh xã hội; xuất khẩu; khoa học công nghệ; bảo vệ môi trường; sử dụng lao động hoặc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất khác của Thành phố.

3. Trường hợp trong cùng một thời điểm, doanh nghiệp đạt nhiều tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Quy chế này, thì chỉ xét tặng một hình thức khen thưởng.

4. Trường hợp số lượng doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn khen thưởng thành tích toàn diện nhiều hơn số lượng khen thưởng quy định tại Quy chế này thì ưu tiên xét chọn doanh nghiệp theo điểm chấm từ cao xuống thấp; trường hợp doanh nghiệp có điểm chấm bằng nhau thì ưu tiên xét chọn doanh nghiệp có đóng góp từ thiện xã hội lớn hơn.

5. Trường hợp số lượng doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn khen thưởng thành tích theo lĩnh vực nhiều hơn số lượng khen thưởng quy định tại Quy chế này thì ưu tiên xét chọn doanh nghiệp có số nộp ngân sách lớn hơn.

6. Trường hợp số lượng doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn xét tặng “Cúp Thăng Long” nhiều hơn số lượng khen thưởng quy định tại Quy chế này thì ưu tiên xét chọn doanh nghiệp đã được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố trong hai năm liền kề.

7. Không xét Cờ thi đua của Chính phủ đối với doanh nghiệp trực thuộc Bộ, ngành Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ, ngành quyết định thành lập hoặc được giao quản lý; doanh nghiệp do Bộ, ngành cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc cấp giấy phép thành lập và hoạt động).

III. Các trường hợp không xét khen thưởng
1. Doanh nghiệp vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định về hạch toán kế toán, thuế, bảo hiểm xã hội, môi trường, bị các cơ quan chức năng xử phạt hoặc bị thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng;

2. Doanh nghiệp để xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ gây thiệt hại về người hoặc tài sản;

3. Doanh nghiệp để xảy ra đình công, mất đoàn kết, khiếu kiện tập thể; doanh nghiệp vi phạm các quy định về chính sách đối với người lao động.

4. Doanh nghiệp không tham gia các hoạt động từ thiện xã hội;

5. Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng;

6. Doanh nghiệp đang bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc đang giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; doanh nghiệp chưa khắc phục các nội dung theo kết luận thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Doanh nghiệp kê khai thành tích báo cáo đề nghị khen thưởng không trung thực.
IV. Tiêu chuẩn xét khen thưởng thành tích toàn diện

1. Tiêu chuẩn xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ
Cờ thi đua của Chính phủ xét tặng cho doanh nghiệp đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 25 Luật Thi đua, Khen thưởng, Điều 11 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, có thành tích tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu khối, ngành kinh doanh trong số các doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Tiêu chuẩn xét tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố:
Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố xét tặng cho doanh nghiệp đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 26 Luật Thi đua, Khen thưởng, Điều 12 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, có thành tích tiêu biểu xuất sắc, chấm điểm đạt từ 90 điểm trở lên theo Bảng tiêu chí chấm điểm doanh nghiệp (Phụ lục số 1 Quy chế này).

3. Tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố:
Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố được tặng cho doanh nghiệp, cá nhân đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 72, Luật Thi đua, Khen thưởng, Điều 39 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và theo các tiêu chuẩn sau:
a) Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố xét tặng cho doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu xuất sắc, chấm điểm đạt từ 80 điểm trở lên theo Bảng tiêu chí chấm điểm doanh nghiệp (Phụ lục số 1 Quy chế này).
b) Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn: Doanh nghiệp mà cá nhân đang quản trị, điều hành được khen thưởng theo quy định tại Điều 6 Quy chế này; Có thời gian tham gia quản trị, điều hành doanh nghiệp liên tục từ 02 năm trở lên; Năng động, sáng tạo trong điều hành doanh nghiệp; khuyến khích có nhiều đổi mới, sáng tạo; Có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong doanh nghiệp, là nòng cốt đoàn kết trong tập thể lãnh đạo doanh nghiệp; Bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

V. Tiêu chuẩn xét khen thưởng thành tích theo lĩnh vực
1. Tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được xét tặng cho doanh nghiệp đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 71 Luật Thi đua, Khen thưởng, Khoản 3 Điều 38 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, có thành tích tiêu biểu xuất sắc theo các lĩnh vực quy định tại Phụ lục số 3 Quy chế này, có phạm vi ảnh hưởng dẫn đầu các khối, ngành kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

2. Tiêu chuẩn xét tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố
Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố được xét tặng cho doanh nghiệp đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 26 Luật thi đua, khen thưởng, Điều 12 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các lĩnh vực quy định tại Phụ lục số 3 Quy chế này, được các sở, ngành, tổ chức đoàn thể Thành phố đề nghị khen thưởng.

3. Tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố xét tặng cho doanh nghiệp đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 72, Luật Thi đua, Khen thưởng, Điều 39 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực quy định lại Phụ lục số 3 Quy chế này, được cảc sở, ngành, tổ chức đoàn thể Thành phố đề nghị khen thưởng.

VI. Tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng “Cúp Thăng Long”
1. Giải thưởng “Cúp Thăng Long” được xét tặng cho doanh nghiệp có 02 (hai) năm liên tục đạt điểm từ 80 điểm trở lên theo Bảng tiêu chí chấm điểm doanh nghiệp (Phụ lục số 1 Quy chế này) và đảm bảo các điều kiện quy định của Chính phủ về quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp.

2. Ủy ban nhân dân Thành phố giao Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ xây dựng hướng dẫn cụ thể việc tổ chức xét tặng Giải thưởng “Cúp Thăng Long”.

VII. Số lượng khen thưởng
1. Số lượng khen thưởng doanh nghiệp
a) Cờ thi đua của Chính phủ
Mỗi khối, ngành kinh doanh xét chọn doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ.
b) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Căn cứ kết quả thành tích của doanh nghiệp trên các lĩnh vực: Nộp ngân sách; đóng góp an sinh xã hội; xuất khẩu; khoa học công nghệ; bảo vệ môi trường; sử dụng lao động hoặc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất khác của Thành phố, mỗi khối, ngành kinh doanh xét chọn doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
c) Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố
Xét chọn tối đa 30% trên tổng số các doanh nghiệp được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.
d) Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố
Căn cứ kết quả thành tích của doanh nghiệp đóng góp cho Thành phố hàng năm, Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định số lượng khen thưởng phù hợp, nhằm đảm bảo động viên các đơn vị.
đ) Giải thưởng “Cúp Thăng Long”
Xét chọn tối đa không quá 50 doanh nghiệp cho mỗi dịp tổ chức xét giải thưởng.

2. Số lượng khen thưởng cá nhân:
a) Doanh nghiệp được tặng Cờ thi đua của Chính phủ: Khen thưởng tối đa 03 cá nhân.
b) Doanh nghiệp được tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố: Khen thưởng tối đa 02 cá nhân.
c) Doanh nghiệp được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố: Khen thưởng 01 cá nhân.

VIII. Hồ sơ đề nghị khen thưởng
1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích toàn diện (theo khối, ngành kinh doanh của doanh nghiệp): thực hiện theo Điều 84 Luật Thi đua, Khen thưởng, Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và Quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, gồm có:
a) Tờ trình; biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng của cấp trình khen;
b) Báo cáo thành tích của doanh nghiệp có xác nhận của cấp trình khen;
c) Bảng chấm điểm doanh nghiệp có xác nhận của cấp trình khen;
d) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm xét khen thưởng. Đối với các doanh nghiệp không thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán thì trong báo cáo thành tích phải nêu lý do (riêng đối với doanh nghiệp đề nghị Cờ thi đua của Chính phủ phải có báo cáo kết quả kiểm toán trong thời gian từ 05 năm trở lên tính đến năm xét khen thưởng);
đ) Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực gồm: thuế; bảo hiểm xã hội; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy (nếu có) về việc doanh nghiệp và người đứng đầu doanh nghiệp chấp hành đúng các quy định pháp luật, chốt thời điểm xác nhận đến hết tháng Hai của năm xét khen thưởng.
e) Văn bản xác nhận của chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng trên địa bàn và nơi cá nhân đang cư trú về việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy, quy định của địa phương đối với các doanh nghiệp và cá nhân là người quản lý, điều hành doanh nghiệp đề nghị khen thưởng; kết quả hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể của doanh nghiệp (nếu tổ chức Đảng, đoàn thể sinh hoạt tại địa phương).
g) Các tài liệu chứng minh kết quả thành tích của doanh nghiệp như: đóng góp từ thiện xã hội; quyết định công nhận hoặc bằng chứng nhận sáng chế, công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố, giải thưởng và các kết quả thành tích khác (nếu có).

2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích theo lĩnh vực: thực hiện theo Điều 85 Luật Thi đua, Khen thưởng, Điều 55 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP về thủ tục, hồ sơ đơn giản (trừ hồ sơ khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ thực hiện theo Điều 84 Luật Thi đua, Khen thưởng, Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP), gồm có:
a) Tờ trình của sở, ngành, đơn vị thường trực lĩnh vực;
b) Báo cáo tóm tắt thành tích của doanh nghiệp, trong đó ghi rõ thành tích, công trạng để đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản.

3. Thời hạn nộp hồ sơ:
a) Hồ sơ khen thưởng gửi về Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Ban Thi đua Khen thưởng) trước ngày 15 tháng 4 của năm xét khen thưởng.
b) Hồ sơ xét tặng Giải thưởng “Cúp Thăng Long” gửi về Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 30 tháng 7 của năm xét khen thưởng.
 
Trân trọng!    
Tải tài liệu
đăng ký hội viên
Hiệp hội DN nhỏ và vừa TP Hà Nội
Đăng ký hội viên
Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin
Đăng ký
đăng ký thành công
Bạn vừa đăng ký hội viên thành công! Tài khoản của bạn đã được gửi tới ban quản trị xét duyệt.
tệp tin đính kèm
New Text Document.zip
Ban quản trị xem xét và gửi email kích hoạt tài khoản vào địa chỉ email bạn đã đăng ký.
Xin cám ơn!
Đăng tải bài viết mới
Bản đồ đường đi
Thông tin liên hệ
  • hiệp hội dOanh nghiệp nhỏ và vừa tp hà nội
  • Địa chỉ: Tầng 2 - Tầng 3, số 119 Lê Duẩn, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • Tel: 024 3942 5429 - Fax: 024 3942 5640.
  • Email: vp@hanoisme.vn - Website: www.hanoisme.vn
  • Người chịu trách nhiệm nội dung: 
  • Ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI
Bản quyền thuộc về Hanoisme.vn. Thiết kế websiteSEO - Tất Thành. Phiên bản di động
Thống kê truy cập:
Đang online: 5
- Tổng truy cập: 1.019.863