Đóng
Đăng nhập
Tên tài khoản *
Mật khẩu *
Đóng
Khôi phục mật khẩu
Vui lòng gửi mail. Chúng tôi sẽ gửi link khởi tạo mật khẩu mới qua email của bạn
Đóng
Đăng ký hội viên
Họ và tên *
Giới tính *
Email *
Điện thoại *
Tài khoản *
Mật khẩu *
Nhập lại mật khẩu *
Công ty *
Chức vụ *
Lĩnh vực hoạt động *
Lời giới thiệu ngắn
Đăng ký hội viên
Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin
QUYẾT ĐỊNH V/v: Ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội
07/02/2017 3.053 Lượt xem

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ Tướng Chính phue về ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;
Căn cứ quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm trong bộ máy chính quyền địa phương;
Căn cứ văn bản số 496-TB/TU ngày 14/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Thông báo kết luận về quy tắc ứng xử nơi công cộng và quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn TP Hà Nội;
Xét đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 34/TTr-SVHTT ngày 25/01/2017.

QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Thủ tướng các Sở, Ban, ngành, đơn vị, quận, thị xã và các bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức ChungHiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội
  • Địa chỉ: Tầng 2 - Tầng 3 số 119 Lê Duẩn, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Tel: 024 3942 5429 - Fax: 024 3942 5640
  • Email: vp@hanoisme.vn
  • Website: www.hanoisme.vn
  • Người chịu trách nhiệm nội dung:
    Ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
© 2021. Bản quyền thuộc về Hanoisme.vn. Thiết kế website & SEO - Tất Thành