Đóng
Đăng nhập
Tên tài khoản *
Mật khẩu *
Đóng
Khôi phục mật khẩu
Vui lòng gửi mail. Chúng tôi sẽ gửi link khởi tạo mật khẩu mới qua email của bạn
Đóng
Đăng ký hội viên
Họ và tên *
Giới tính *
Email *
Điện thoại *
Tài khoản *
Mật khẩu *
Nhập lại mật khẩu *
Công ty *
Chức vụ *
Lĩnh vực hoạt động *
Lời giới thiệu ngắn
Đăng ký hội viên
Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin
QUYẾT ĐỊNH V/v: Ban hành quy chế khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn TP Hà Nội
07/02/2017 2.616 Lượt xem
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn  cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;
Căn cứ luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/06/2015;
Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng năm 2013;
Căn cứ nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng và luật sử đổi, bổ sung một số diều của Luật thi đua, khen thưởng;
Căn cứ nghị định số 39/2012/NĐ_CP ngày 27/4/2012 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ;
Căn cứ nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luất thi đua, khen thưởng năm 2013;
Căn cứ quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp.
Xét đề nghị của Giám đốc sở Nội vụ tại tờ trình số 2997/TTr-SNV ngày 09/12/2016.


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn TP Hà Nội.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Bãi bỏ quyết định số 105/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP ngày 27/9/2007 về việc ban hành Quy chế xét tặng Cúp Thăng Long.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân TP; Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ tướng các Sở, Ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, đơn vị trực thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chung


Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội
  • Địa chỉ: Tầng 2 - Tầng 3 số 119 Lê Duẩn, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Tel: 024 3942 5429 - Fax: 024 3942 5640
  • Email: vp@hanoisme.vn
  • Website: www.hanoisme.vn
  • Người chịu trách nhiệm nội dung:
    Ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
© 2021. Bản quyền thuộc về Hanoisme.vn. Thiết kế website & SEO - Tất Thành