Hội nghị triển khai Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam tại khu vực Đồng bằng sông Hồng

Hội nghị nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1925/VPCP-KGVX ngày 23/3/2021 về việc giao Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam - Trưởng Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” ban hành Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam và hướng dẫn tổ chức thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam là bộ chuẩn mực đầu tiên về văn hóa kinh doanh được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện, các bộ, ngành tham gia. Bộ tiêu chí gồm 16 tiêu chí cụ thể và 40 chỉ số đánh giá, được ban hành làm căn cứ cho việc xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam”.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức 248 cho biết: Để thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc như Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra, chúng ta rất cần có một cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh, năng động, đoàn kết, hướng tới phát triển bền vững. Mục tiêu đó chỉ có thể đạt được khi các doanh nghiệp phát triển hài hòa dựa trên các trụ cột: kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, trong đó văn hóa chính là "yếu tố cốt lõi", là nền tảng dẫn dắt và điều chỉnh các trụ cột khác.

Sau 5 năm triển khai Cuộc vận động Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Ban Tổ chức 248 và Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam  - Cơ quan thường trực của Ban tổ chức đã và đang góp phần lan tỏa thông điệp “văn hóa là hệ điều tiết phát triển kinh tế-xã hội”, góp phần khẳng định vai trò của văn hóa trong kinh tế, vai trò văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh. Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam là bộ chuẩn mực đầu tiên về văn hóa kinh doanh được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện, các bộ, ngành tham gia. Quá trình xây dựng đã nhận được sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các bộ, ngành, nhà khoa học, chuyên gia, các doanh nghiệp và báo chí truyền thông. Bộ tiêu chí gồm 2 phần với 5 điều kiện bắt buộc, 16 tiêu chí cụ thể và 40 chỉ số đánh giá, đo lường, là căn cứ cho việc xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” hàng năm. Một trong những nội dung trọng tâm cần thực hiện ngay trong năm 2022 của Ban tổ chức 248 và Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam là tổ chức hướng dẫn về triển khai Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam đến cộng đồng doanh nghiệp trên toàn quốc.

Ông Lê Quốc Vinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam chia sẻ chuyên đề "Xây dựng thương hiệu bằng sứ mệnh xã hội" 

Thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy khẳng định: Văn hóa doanh nghiệp không chỉ là hình ảnh doanh nghiệp mà còn là hình ảnh quốc gia,với các hành vi ứng xử cụ thể. Đó là ứng xử với khách hàng, cộng đồng; là cách giao tiếp với đối tác trong và ngoài nước, trách nhiệm với xã hội, nhất là khi chúng ta tham gia vào các hiệp định đối tác song phương, đa phương thì vai trò của văn hóa doanh nghiệp càng được thể hiện sâu sắc, toàn diện. Trải qua các giai đoạn phát triển của đất nước, cùng với nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa, nhiệm vụ xây dựng văn hóa doanh nghiệp ngày càng được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, kế thừa, bổ sung, phát triển và hoàn thiện trong các Nghị quyết trọng tâm về văn hóa: Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng một lần nữa nhấn mạnh nhiệm vụ “xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân và kinh doanh”; Đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021 và Chiến lược phát triển Văn hóa đến năm 2030 tiếp tục nhấn mạnh vai trò của xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vấn đề xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh trong quá trình phát triển bền vững của đất nước.

Nhằm cụ thể hóa các quan điểm của Đảng về vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã chọn ngày 10/11 hàng năm là Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam. Tại lễ công bố và phát động Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh: xây dựng văn hóa doanh nghiệp chính là xây dựng lợi thế cạnh tranh, lợi thế thương mại và bản sắc văn hóa Việt Nam trên sân chơi của nền kinh tế toàn cầu. Do đó, đây là nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ kiến tạo, Chính phủ hành động, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Đó phải là một phần không thể tách rời trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia sáng tạo, khởi nghiệp, đồng thời xây dựng phát triển nền tảng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam gắn với những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc, coi phát triển văn hóa doanh nghiệp là yêu cầu cơ bản, cấp thiết, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp để phát triển bền vững. Sau 5 năm triển khai Cuộc vận động Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Ban tổ chức 248 và Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam - Cơ quan thường trực của Ban tổ chức đã tiến hành các hội nghị triển khai Cuộc vận động rộng rãi trên toàn quốc, góp phần lan tỏa thông điệp về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh đến đông đảo các doanh nghiệp ở trong và ngoài nước. Ban tổ chức và Hiệp hội cũng đã tiến hành nhiều hoạt động thiết thực, tổ chức các Diễn đàn, Hội thảo, tọa đàm nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của Cuộc vận động. Đặc biệt, Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đã ban hành Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam, với những chuẩn mực về văn hóa kinh doanh được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện, các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp tham gia hưởng ứng tích cực.

Bộ Tiêu chí thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của Hiệp hội nhằm cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ với sự đóng góp trí tuệ, trách nhiệm của các Ban, bộ, ngành; các nhà khoa học, chuyên gia, các doanh nghiệp và các cơ quan truyền thông với 2 phần, 5 điều kiện bắt buộc, 18 tiêu chí cụ thể và 40 chỉ số đánh giá, đo lường, là căn cứ cho việc xét công nhận “ Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam ” hàng năm.

Ngày 28/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2214 phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2021- 2026, trong 5 nội dung trọng tâm của Chương trình, có 1 nội dung hết sức quan trọng là xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, trong đó nhấn mạnh các yếu tố nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người lao động; nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát huy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng đội ngũ Doanh nhân giỏi, kinh doanh đúng pháp luật, đóng góp có trách nhiệm cho cộng đồng và xã hội. Để cụ thể hóa các nhiệm vụ Thủ tưởng Chính phủ giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 334 ngày 28/1/2022 triển khai thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2022 ; Đặc biệt, trong chủ đề công tác năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định chủ đề trọng tâm là “ Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác cán bộ”, trong xây dựng môi trường văn hóa cơ sở, Bộ đã xác định 1 trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 là phối hợp với Hiệp hội phát triển văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam và các cơ quan liên quan phát động và trao giải thưởng “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh”, dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2022.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đã lựa chọn thành phố Hải Phòng là nơi triển khai Bộ Tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam cùng các tỉnh, thành vùng Đồng bằng Sông Hồng - vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, gắn với nền văn minh dựng nước, lịch sử đấu tranh giữ nước hào hùng của dân tộc, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp lớn, với sự hội tụ lực lượng doanh nghiệp, doanh nhân đông đảo, tham gia nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh hàng đầu - một trong 4 vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. Với vai trò quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn tích cực, trách nhiệm phối hợp với Hiệp hội, các bộ, ngành liên quan trong tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững theo đúng quy định của pháp luật . Bộ tin tưởng rằng, việc triển khai Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam sẽ là cơ sở, tạo niềm tin vững chắc với cộng đồng doanh nghiệp trong lao động sản xuất, kinh doanh; khích lệ tính sáng tạo với những mô hình hay, cách làm mới để doanh nghiệp Việt Nam ngày càng có bước phát triển trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức giới thiệu 10 doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam được công nhận năm 2021; chia sẻ chuyên đề và tọa đàm “Xây dựng thương hiệu bằng sứ mệnh xã hội”.

Nhân dịp này, lãnh đạo Ban Tổ chức 248 và lãnh đạo UBND 10 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng tiến hành ký kết Chương trình phối hợp triển khai Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam./.

 

 
Tin, ảnh: TT