ủy ban nhân dân thành phố hà nội
hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tp hà nội
hanoi small and medium enterprises association
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ với tôi qua
Hỗ trợ 1
  • Email
  • Vị trí
Liên hệ với tôi qua
Phan Mai Anh
  • Email
  • Vị trí

Tổng hợp văn bản thuế

Cập nhật: 23/04/2016
Lượt xem: 1967
Kính gửi: Quý Hội viên Hiệp hội. 
 
Văn phòng Hiệp Hội gửi các Anh, Chị file Tổng hợp văn bản mới về thuế từ ngày 25/01/2014 đến ngày 07/02/2014.Trong đó tiêu biểu có:
 
I.       Công văn
 
1.     CV số 156/TCT-CS: mặt hàng bàn là bàn thí nghiệm chuyên dụng chịu hóa chất đặc biệt là sản phẩm có nhiều mục đích sử dụng, nhiều đối tượng sử dụng nên chưa đủ căn cứ để xác định là thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% mà áp dụng thuế suất 10%.
2.   CV số 157/TCT-CS: Trường hợp Công ty nếu thuộc diện đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu cửa hoạt động dệt, may thì thuộc diện phải xử lý theo Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 và công văn số 2348/BTC-TCT ngày 03/3/2009:
(1) Phương án 1: Được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế TNDN tương ứng với các điêu kiện DN đáp ứng (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ XK, do sử dụng nguyên liệu trong nước) cho thơi gian ưu đãi còn lại theo quy đinh tại các văn bản pháp luật trước đây về thuế TNDN tại thời điểm được cấp Giấy phép thành lập.
(2) Phương án 2: Được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế TNDN tương ứng với các điều kiện DN đáp ứng (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ XK, do sử dụng nguyên liệu trong nước) cho thời gian ưu đãi còn lại theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước đây về thuế TNDN tại thời điểm điều chỉnh do cam kết WTO (ngày 11/1/2007) .
3.   CV số 219/TCT-CS: về viết tắt trong một số trường hợp, dẫn chiếu đến công văn số 4291/TCT-CS ngày 10/12/2013, cụ thể:
Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành "P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố" thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổ phần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sản xuất" thành "SX", "Chi nhánh" thành "CN"… nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ DN và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của DN thì